بيماری

امروز مريض بودم زنگ اول سر کلاس نرفتم.2.gif
گر طبيبانه بيايی بسر بالينم

به دو عالم ندهم لذت بيماری را
ظهر هم تريبون آزاد در دفاع از آغاجری بود با سطح بالايی از تحمل هم عقيده ها چه رسد به مخالف!!!!!!!! همش هو ميکردند همديگه رو، اينم از دانشگاه مادر کشور !!!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید